Werf: N.V. Vlaardingse Machinefabriek I.A. Kreber

in Vlaardingen

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Vlaardingse Machinefabriek I.A. Kreber".

Algemeen

De werfcode is: =Kreber-Vlaardingen
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Koningin Wilhelminahaven NZ. 22 in Vlaardingen.  

Er staan 12 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 5 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk sleep- en duwboten.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1904.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1975.

Bijzonderheden

Dit was geen werf, maar een machinefabriek. Jan van der Voort schrijft: "I.A. Kreber (1874-1938) kwam in 1902 naar Vlaardingen. In het haringboekje van 1903 vinden we al een advertentie van zijn bedrijf. Zijn werkplaats lag aan de Van Van Leyden Gaelstraat 7 en er was een magazijn aan de Westhavenkade 42. Op zaterdag 7 augustus 1909 vond de aanbesteding plaats van een nieuwe machinefabriek aan de Koningin Wilhelminahaven NZ. nr. 22. Op 28 maart 1914 volgde weer een uitbreiding, nu voor de aanbouw van een kantoor, magazijn en werkplaatsen."

Tot 1928 is het bedrijf persoonlijk vn I.A. Kreber -- en dus ook zijn persoonlijk risico. In mei 1928 wordt het bedrijf omgezet in een naamloze vennootschap: de "N.V. Vlaardingse Machinefabriek I.A. Kreber". Maatschappelijk kapitaal f 200.000,--, waarvan geplaatst en volgestort fl 100.000,--.

Uit een advertentie uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 18 maart 1928 blijkt dat Kreber levert: "Scheepsmachines, scheepsketels en sleepbooten." Nou, dat laatste wordt door de kranten dat jaar bevestigd: op 10 januari 1928 meldt het Algemeen Handelsblad: "Door de Vlaard. Machinefabriek I. A. Kreber te Vlaardingen is na goed geslaagden proef tocht afgeleverd de stalen sleepboot H. A. M. 411, ge bouwd yoor rekening der Hollandsche Aanneming-Mij. te 's-Gravenhage. Deze sleepboot is voorzien van een verticale triple expansie machine van 180 I. P. K.". Op 10 februari: "De N.V. K. L. Kalis' Zonen en Co.'s Aanneming Mij. te Sliedrecht, heeft aan de N.V. Vlaardingsche Machinefabriek I. A. Kreber, te Vlaardingen, den bouw opgedragen van een zeesleepboot, te voorzien van een triple expansie machine van 200 i. p. k. Op 17 februari, dit keer in het dagblad Voorwaarts: "Na een geslaagde proeftocht is door de N.V. Vlaardinger Machinefabriek I.A. Kreber te. Vlaardingen afgeleverd de H. A. M. 412, gebouwd voor rekening der Hollandsche Aanneming Mij. te 's-Gravenhage."

En zo gaat het door. Op 27 maart 1928 de opdracht van Gebr. Bos te Dordrecht voor de bouw van een sleepboot. Op 31 maart de proefvaart van de sleepboot H.A.M. 413. Op 6 april wordt een ponton te water gelaten bestemd voor het Havenbedrijf Vlaardingen Oost -- dat nota bene zelf een werf heeft. Op dezelfde dag wordt de kiel gelegd voor nog zo'n ponton. Op 5 mei oplevering van de sleepboot Cornelis Hendricus voor de Gebroeders Bos. Dat is waarschijnlijk niet de order van 27 maart, dat zou wel erg snel zijn. Het gaat voort: op 11 juni oplevering van sleepboot H.A.M. 414. Op 15 juni de sleepboot Rio Nervion voor K.L. Kalis in Sliedrecht. Dat zal die opdracht van 10 februari geweest zijn: een half jaar bouwperiode is nog best snel. Op 7 juli zet Kreber twee opdrachten uit voor het bouwen van een casco voor sleepboten: één bij scheepswerf Figee in Vlaardingen en één bij scheepswerf De Maas in Vlaardingen. Op 14 augustus wordt de sleepboot H.A.M 415 opgeleverd. Op 19 september wordt de Alpha opgeleverd, aan het bedrijf Arendse uit Dordrecht. Dezelfde dag komt de opdracht voor weer een sleepboot binnen. Op 27 november: oplevering van de sleepboot Hollandia voor de gebroeders Bosch (sic!) in Dordrecht. Dàt is de order van 27 maart: toch in iets meer dan een hlf jaar gebouwd. En meteen weer een order.

En dat is dan de oogst van één jaar! Toegegeven, een topjaar, maar de machinefabriek levert dus wel degelijk sleepboten -- hoewel ze de casco's in tenminste twee gevallen elders heeft laten bouwen.

En de klanten zijn tevreden. In de Maasbode van 23 oktober 1928 staat een advertentie: "
Aan de N.V. Vlaardingsche Machinefabriek I. A. KREBER — Vlaardingen
Mijne Heeren,
BETR. SLEEPBOOTEN.
Tot ons genoegen kunnen wij U mededeelen, dat wij over de door U aan onze Maatschappij geleverde zeven Sleepbooten zeer tevreden zijn.
Hoogachtend, w.g. Hollandsche Aanneming Mij. te 's-Gravenhage."

Diezelfde advertentie staat ook in andere landelijke kranten.

In de metingen is van dat alles zo goed als niets terug te vinden. Sleepboten behoefden uit de aard der zaak niet gemeten te worden, tenzij de eigenaar een hypotheek wilde nemen. Dus vinden we van al die sleepboten die hierboven staan opgesomd alleen de Hollandia voor de gebroeders Bos in Dordrecht terug, met meetnummer D4093N.

Na 1930 drogen de metingen helemaal op. Kennelijk heeft het bedrijf zich in de crisisjaren teruggetrokken op de machinebouw. In 1975 komen we het bedrijf nog één keer als werf tegen: meting R39190N gaat over een ponton.

Het bedrijf bestaat nog steeds (2022). Het is thans gespecialiseerd in "high-quality prilling equipment for international processing and chemical companies". Verderop wordt uitgelegd wat dat is: "The process of prilling physically changes a molten stream of a product into solidified spherical particles, called prills, with a size between 500 and 4000 micrometers." Dat is wel ver weg van machinebouw en sleepboten ...

(JS, mei 2022)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!